Manager

Manager - Miu
Manager - Jemmy
Manager - Mun
Staff

No. 1 Hana
Language
- korean
No. 2  Vibi
Language
- Korean
No. 5 May
Language
-
No. 6 June
Language
-
No. 7 July
Language
- korean
No. 10 Rosie
Language
- Korean
No. 12 Miji
Language
- English
No. 13 Suchan
Language
-
No. 15 Keisha
Language
- English
No. 17 Mido
Language
-
No. 19 Havi
Language
- English
No. 21 Jena
Language
- korean
No. 22 Somi
Language
- English
No. 23 Kamie
Language
-
No. 30 Sunny
Language
- English
No. 26 Suzy
Language
- korean
No. 27 Lisa
Language
- Korean
-English
-Japanese
No. 31 Ellie
Language
- Korean
- English
No. 32 Vivian
Language
- Japanese
No. 33 Celina
Language
- Korean
- Chinese
- English
No. 37 Lindis
Language
-
No. 38 Hasu
Language
- Chinese
No. 41 Vicky
Language
-
No. 42 Yangmi
Language
- English
- Chinese
No. 43 Rita
Language
- Chinese
No. 45 Dolly
Language
- English
No. 46 Daisy
Language
- English
No. 47 Lily
Language
- korean
No. 49 Irene
Language
- English
- Japanese
No. 50 Sttela
Language
- English
No. 51 Annie
Language
- English
- Chinese
_ Japanese
No. 52 Wendy
Language
-